XEM CHI TIẾT

Thông báo V/v: Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017

Ngày đăng: 17/05/2016 17:53:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
------------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số: 435/ĐHKTQD-QLĐT
V/v: Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc Trường


Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong toàn trường về Kế hoạch đào tạo của năm học 2016 - 2017 như sau:
I. Học kỳ 1 năm học 2016-2017
1. Thời gian giảng dạy, học tập: 15 tuần + 02 tuần dự trữ (Bắt đầu từ ngày 01/08/2016 đến ngày 27/11/2016, bao gồm thời gian tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế quốc dân).
2. Thời gian thi học kỳ: Dự kiến từ ngày 28/11/2016 đến 31/12/2016).
II. Học kỳ 2 năm học 2016-2017
1. Thời gian giảng dạy, học tập: 15 tuần + 01 tuần dự trữ + 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán (Bắt đầu từ ngày 03/01/2017 đến ngày 07/05/2017).
2. Thời gian thi học kỳ: Dự kiến từ ngày 08/05/2017 đến 04/06/2017).
III. Học kỳ hè (học kỳ phụ) năm học 2016-2017
1. Thời gian giảng dạy, học tập: 5 tuần (Bắt đầu từ ngày 05/06/2017 đến ngày 25/06/2017 và từ ngày 10/07/2017 đến ngày 23/07/2017; trong đó nghỉ từ ngày 26/06/2017 đến  ngày 09/07/2017 để phục vụ thi tốt nghiệp phổ thông trung học Quốc gia năm 2017 và Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017).
2. Thời gian thi học kỳ: Dự kiến từ ngày 24/07/2017 đến 30/07/2017.
IV. Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định trong năm

TT

Ngày Lễ, Tết

Thời gian

Ghi chú

1

Lễ Quốc khánh

02/09/2016

 

2

Ngày Nhà giáo Việt Nam

20/11/2016

 

3

Tết Dương lịch

01/01/2017

Nghỉ bù 02/01/2017

4

Tết Nguyên đán

23/01/2017 đến 05/02/2017

 

5

Giỗ tổ Hùng Vương

06/04/2017

 

6

Ngày giải phóng Miền Nam

30/04/2017

 

7

Ngày Quốc tế lao động

01/05/2017

Nghỉ bù 02/05/2017

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động chung của Nhà trường và Kế hoạch đào tạo của năm học 2016-2017. Nhà trường yêu cầu các đơn vị:
- Thông báo kế hoạch này đến cán bộ, giảng viên, sinh viên;
- Chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, học, thi của các học kỳ, đợt học trong năm học 2016-2017 và kịp thời thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan;
- Xác định các mốc sự kiện chính như thời gian thi tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, tổ chức hội nghị khoa học, lễ kỷ niệm. . . và xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- ĐU; BGH; CĐ; ĐTN;
- Viện CNTTKT (để đăng lên cổng TTĐT);
- Lưu P.TH, P.QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Phạm Quang Trung

QUẢNG CÁO