XEM CHI TIẾT

Thông báo V/v công bố lịch thi học kỳ II / 2015-2016 hệ CQ

Ngày đăng: 17/05/2016 17:52:4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
-----------------------

Số:  451       / ĐHKTQD - QLĐT

V/v công bố  lịch thi 
học kỳ II / 2015-2016  hệ CQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  –  Tự do  – Hạnh phúc
-------------------------Hà Nội, ngày   13     tháng  04   năm 2016

 

Kính gửi:

  - Các Khoa, Viện, Bộ môn
  - Các Đơn vị có liên quan

 

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của các lớp hệ chính quy, Nhà trường công bố lịch thi học kỳ II, năm học 2015-2016  của các lớp học phần mở cho hệ Chính quy khóa 54,55,56. (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này).
Đề nghị các Viện, Khoa, Bộ môn thông báo đến giảng viên, cố vấn học tập và sinh viên được biết và và tổ chức các công tác thi theo quy định, quy chế hiện hành. Trong trường hợp Viện, Khoa, Bộ môn không đủ cán bộ coi thi, đề nghị đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu qua Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục chậm nhất 1 tuần trước ngày thi để Nhà trường bố trí.
Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi hoặc đổi ca thi (nếu có ca thi khác trong đợt thi này) tại phòng 1.2, nhà 10 (gặp thầy Minh) trước thời gian diễn ra buổi thi học phần từ 1-5 ngày (không kể thứ 7, chủ nhật). Sinh viên bị trùng ca thi và không có ca thi nào thay thế cần phản ánh ngay với phòng Quản lý Đào tạo để giải quyết (gặp thầy Giang, phòng 1.1A, nhà 10).
Nếu đơn vị có ý kiến bổ sung hoặc thay đổi  lịch thi đề nghị gửi văn bản về Nhà trường qua Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 22/04/2016 (liên hệ đ/c Phạm Huy Giang, phòng 105 nhà 10, Email: giangph@neu.edu.vn; điện thoại di động 0983919286).

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi
- Phòng KT& ĐBCLGD, P.QTTB
- Lưu phòng TH, QLĐT

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

GS.TS. Phạm Quang Trung

 

 

 

 

Các file đính kèm:

QUẢNG CÁO