ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Phân tích báo cáo tài chính, Kế toán quốc tế, Hệ thống thông tin kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 097 234 6699
● Email: cuongpd@neu.edu.vn, phamduccuong2701@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán tài chính, Báo cáo tài chính, Nguyên lý kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0984380914
● Email: Dungnd2141@gmail.com, dungnd@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Lý thuyết kiểm toán, kiểm toán hoạt động, kiểm toán báo cáo tài chính, kế toán tài chính, kế toán quản trị, thuế và kế toán thuế
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0947 120 510
● Email: tmdungktoan@yahoo.com; dungtm@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: GV
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
● Ngoại ngữ: Anh
● Điện thoại: 0963051387
● Email: Thaonp42@gmail.com; Thaonp42@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó Viện trưởng
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán, Kế toán, Thuế và kế toán thuế, Kiểm soát nội bộ, Kế toán trách nhiệm xã hội, Phân tích tài chính
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0904.129.658
● Email: hungdtneu@gmail.com – hungdt@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
● Ngoại ngữ:
● Điện thoại:
● Email: